Οι Ψηφιακές Πρακτικές για Προγράμματα χωρίς Αποκλεισμούς αποσκοπούν στη δημιουργία καινοτόμων μονοπατιών που προωθούν την εφαρμογή της ψηφιακής παιδαγωγικής. Στόχος είναι η ένταξη και συμμετοχή υψηλότερου ποσοστού μεταναστών με ειδικές ανάγκες, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητα και αυξάνοντας την κοινωνική ένταξη.

Μέσω καινοτόμων και εξατομικευμένων προσεγγίσεων, το έργο στοχεύει στην αύξηση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών και των συμβούλων, στην οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής που προωθούν την κοινωνική ένταξη μέσω της χρήσης της ψηφιακής παιδαγωγικής και, ταυτόχρονα, στην αύξηση των πιθανοτήτων συμμετοχής όλων των μεταναστών σε τέτοιου είδους προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ειδικές ανάγκες.

Το έργο θα το επιτύχει αυτό μέσω της ανάπτυξης και της παροχής προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των ατόμων.

Στόχοι

Προώθηση των πλεονεκτημάτων και των αναγκών της ψηφιακής παιδαγωγικής σε προγράμματα ένταξης και εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς προγράμματος, βασισμένο σε υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία, που εστιάζει στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων.

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/συμβούλων και των ικανοτήτων τους, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων μαθημάτων για μετανάστες με ειδικές ανάγκες.

Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών με ειδικές ανάγκες.

Εταίροι