FAQ

Empty
Επεξήγηση του πλαισίου DigCompEdu

Αρχικά, ο όρος “μετανάστης” χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα με ξένη υπηκοότητα που είναι εγγεγραμμένα σε μια χώρα υποδοχής. Ο όρος “μετανάστες με ειδικές (ή πρόσθετες) ανάγκες” αναφέρεται σε μετανάστες που έχουν ανάγκες που δεν σχετίζονται με τη μετανάστευση και απαιτούν πρόσθετη βοήθεια κατά την αλληλεπίδρασή τους με τομείς της κοινωνίας και της καθημερινής ζωής (όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα προγράμματα γλώσσας και ένταξης). Οι ανάγκες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Με μη φυσιολογικές ικανότητες (π.χ. σωματική ή νοητική αναπηρία).
 • Άτομα τα οποία έχουν εξαρτώμενα μέλη, τα οποία περιορίζουν την επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη λόγω των υποχρεώσεων παροχής φροντίδας.
 • Με εμπειρίες τραυματικών καταστάσεων από την πατρίδα τους ή διακρίσεων.
 • Με εμπειρία ψυχολογικών διαταραχών.
Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των μεταναστών με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη;

Η έρευνά μας έδειξε ότι υπάρχει γενική έλλειψη συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη. Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία και ο αριθμός των μεταναστών καταγράφονται χωριστά, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα μέτρο που να συνδυάζει αυτά τα δύο.

Κατά συνέπεια, υπολογίσαμε τον αριθμό των μεταναστών με ειδικές ανάγκες σε κάθε χώρα εταίρο χρησιμοποιώντας μια έκθεση του 2011 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2011), σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι περίπου το 15% του πληθυσμού έχει αναπηρία.

Ο υπολογισμός έγινε ως εξής:

Αριθμός μεταναστών X 0.15

**Σημείωση**Ωστόσο, σε αυτόν τον αριθμό δε λαμβάνονται υπόψη τα άτομα με άλλου είδους ανάγκες, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα-στόχο μας. 

Τι σημαίνει ψηφιακή ένταξη;

Στον ταχέως αναπτυσσόμενο τεχνολογικά κόσμο οι κοινωνίες αρχίζουν να βασίζονται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό συνεπάγεται τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας υποστήριξης των ανθρώπων από απόσταση και της διασφάλισης ομοιογένειας στις προδιαγραφές του διδακτικού υλικού.

Αυτά παρέχουν πρόσθετα πλεονεκτήματα, ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες, χάρη στην ευελιξία των ψηφιακών υπηρεσιών. Ωστόσο ο τομέας αυτός δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες στον ελεύθερο χρόνο τους και υπάρχει γενική έλλειψη κατάρτισης για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο στόχος της ψηφιακής ένταξης είναι να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να μάθουν πώς να προσαρμόζουν και να χρησιμοποιούν ευέλικτα τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης και ένταξης με τα άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες.

Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες με τα ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης;

Μέσω εκτενών συνεντεύξεων και έρευνας, η ομάδα του έργου εξέτασε αρκετές πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μετανάστες με ειδικές ανάγκες σχετικά με τα διαδικτυακά εργαλεία μάθησης. Ακολουθούν μερικά από τα κυριότερα σημεία της έρευνας (διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ για περισσότερες πληροφορίες – LINK):

 • Έλλειψη ψηφιακών πόρων κατάλληλα σχεδιασμένων για μετανάστες με ειδικές ανάγκες.
 • Ελλιπώς προετοιμασμένοι και ανεπαρκώς καταρτισμένοι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες με ειδικές ανάγκες.
 • Σημαντικός εκφοβισμός (που μπορεί και λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο)
Πού μπορώ να βρω χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία για άτομα και μετανάστες με ειδικές ανάγκες;
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας, κάθε χώρα εταίρος συγκέντρωσε χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία για τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες (τόσο για ανεξάρτητη χρήση όσο και για χρήση από τους συμβούλους/εκπαιδευτικούς όταν εργάζονται μαζί τους). Τα εργαλεία αυτά συγκεντρώθηκαν σε τέτοια μορφή ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης, με πολλές πρόσθετες πληροφορίες για το καθένα, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Ποιες είναι οι βασικότερες ψηφιακές λύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα για να βοηθήσουν τους μετανάστες με ειδικές ανάγκες;

Μέσω της έρευνάς μας διαπιστώσαμε ότι οι εκπαιδευτικοί στις χώρες εταίρους είναι αφοσιωμένοι στο να βοηθήσουν τους μαθητές τους και ενίοτε χρησιμοποιούν διάφορους πόρους με μεγάλη επιτυχία. Παραδείγματα ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούνται τώρα για τον πληθυσμό αυτό είναι:

 • Ψηφιακές τάξεις – σχεδιασμένες για τον ευρύτερο πληθυσμό, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες προσαρμογής τους από τους εκπαιδευτικούς.
 • Υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, ιδίως με τη χρήση υπηρεσιών video chat.
 • Τα podcasts και τα βίντεο είναι χρήσιμα για την ενσωμάτωση στα μαθήματα λόγω του ελκυστικού χαρακτήρα του περιεχομένου.
 • Εργαλεία της Google (Google tools)
 • Συμβουλευτική από έναν προς έναν
 • Τηλεκπαίδευση
 • Εξειδικευμένη διδασκαλία

Διαβάστε την πλήρη έκθεση για μια πιο λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας.